สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

คณะกรรมการชุดที่ 36

   

 

นายถวิล เอี่ยมทุ่ง

ประธานกรรมการ

   

 

                                
          นายสำเนียง  เฉิดฉาย

          รองประธานกรรมการ

 

 

นางอภิญญา โตนดทอง

เลขานุการ

 

 

นางระวิน  จันทร์ตรง

เหรัญญิก

 

 


นางประสิทธิ์  อินทะพงษ์

กรรมการ

 

 

นายคำรณ ปานโต

กรรมการ

 

                
            นายจิราไชยวัฒน์ โฉมพุ่ม

          กรรมการ

 

นางกัณชนา ชูแผ้ว

กรรมการ

 


นายสมหมาย สิงห์ลอ

กรรมการ

 

นายบุญเลิศ  คงน้อย

กรรมการ

นายอดุลย์ ทรัพย์เมือง

กรรมการ 


นายประยุทธ  ม่วงวงค์

กรรมการ

 

                    

                     

               

นายเทพากร สมรักษ์

กรรมการ

นายไพทูล  ครุธจู

กรรมการ

นางอำนวยพร เงินทอง

กรรมการ

 

  

    ผู้ตรวจสอบกิจการ

           

                                                                                                 นายบุญชุบ   กันนา

 
Online:  1
Visits:  48,579
Today:  15
PageView/Month:  15