สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

คณะกรรมการชุดที่ 35

   

นายสมศักดิ์  อินทะโชติ

ประธานกรรมการ

   

 

                                
          นายสำเนียง  เฉิดฉาย

          รองประธานกรรมการ

 

 

นายถวิล   เอี่ยมทุ่ง

เลขานุการ

 

 

นางระวิน  จันทร์ตรง

เหรัญญิก

 


นางประสิทธิ์  อินทะพงษ์

กรรมการ

 


นางอภิญญา โตนดทอง

กรรมการ

 

                
            นายจิราไชยวัฒน์ โฉมพุ่ม

          กรรมการ

 


นายเพชร  พัดแดง

กรรมการ

 


นายสมหมาย สิงห์ลอ

กรรมการ

 

นายบุญเลิศ  คงน้อย

กรรมการ

 


นายประยุทธ  ม่วงวงค์

กรรมการ

 

                    

                     

               

นายมลิ   มิตคำ

กรรมการ

นายไพทูล  ครุธจู

กรรมการ

นางอำนวยพร เงินทอง

กรรมการ

 

  

    ผู้ตรวจสอบกิจการ

           

                                                                                                 นายบุญชุบ   กันนา

 
Online:  1
Visits:  40,739
Today:  11
PageView/Month:  388