สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

                       เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์

                                                                                                                                                                                    

             

          นางกิ่งนภา  เจริญจิตร

           เจ้าหน้าที่การตลาด

             

               นายทเนตร  พลอาจ

                  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

         

          นางสาวอัญชลี  โพธิ์ชัย

              เจ้าหน้าที่การเงิน

        

        นางสาวทวีป  แก่นคำ

            เจ้าหน้าที่บัญชี

           

        นางสาวเกศรา  พันธ์เรือง

           เจ้าหน้าที่การตลาด

            

             นายเกษม  เสนเกตุ

           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

           

              นางสาวอารีรัตน์ บุญมาก

                  ผู้ช่วยการเงิน

        

        นางสาวภัทราวดี ทับทิม

             เจ้าหน้าที่บัญชี

             

          นางสาวมัลลิกา  หาญอยู่

               ผู้ช่วยการตลาด

                 

             น.ส.วิภาวรรณ บ้านกล้วย

                  ผู้ช่วยการตลาด

                 

               นางเสมอแข  คำเบิก

                พนักงานขายน้ำมัน

        

      นางสาวกนกวรรณ  คำเบิก

             ผู้ช่วยการตลาด

                

        นายคุณานนต์  พันธุรัตน์

                     ยาม

               

           นายทรงกลด  สมรักษ์

                      ยาม

            

              นายนเรศ  อ้นคง

                     ยาม

            

         นายเทวัญ  แป้นจันทร์

                     ยาม

                

         นายวีระพงษ์  โอดคง

                   ยาม

               

           นางสาวบุญเทียม ปานมี

           พนักงานบริการหน้าลาน

             

         นางสาวเกศแก้ว  เนื้อไม้

         พนักงานบริการหน้าลาน

             

           นายปภพ  ฉิมอ่อง

       พนักงานบริการหน้าลาน

               

        นายธวัชชัย     แก้วแสง

       พนักงานบริการหน้าลาน

              

            นายอภิชัย อินทร์ลับ

         พนักงานบริการหน้าลาน

               

          นายเพชร     พันธุรัตน์

         พนักงานบริการหน้าลาน

             

       นายสิทธิชัย  แป้นจันทร์

       พนักงานบริการหน้าลาน

           

  นายณัฐวัฒน์  มาน้อย

         พนักงานบริการหน้าลาน

               

         นางสาวปวีณา แป้นจันทร์

          พนักงานบริการหน้าลาน

               

         นายสุรศักดิ์  อินทะพงษ์

         พนักงานบริการหน้าลาน

 
 

              

           นางสาวกนกพร  ถึงทุ่ง

             พนักงานขายกาแฟ

               

         นางสาววรรณา  อ่อนศรี

           พนักงานขายกาแฟ

 

                                                                    

                                                                    นายสุพรรณ  ประสม

                                                                             คนงาน

                                 

            นางสาวน้ำหวาน  ขวัญเขียว

                         แม่บ้าน

 
 
Online:  2
Visits:  46,862
Today:  13
PageView/Month:  135