สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

 

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์

 

 
นางกิ่งนภา ต้นกลั่น

เจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.อัญชลี โพธิ์ชัย

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ทวีป แก่นคำ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายทเนตร พลอาจ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ภัทราวดี ทับทิม

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.เกศรา พันธ์เรือง

เจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.มัลลิกา หาญอยู่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.วิภาวรรณ บ้านกล้วย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.กนกวรรณ คำเบิก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.อารีรัตน์ บุญมาก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นายเกษม เสนเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 
Online:  2
Visits:  48,580
Today:  16
PageView/Month:  16