สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ศพสมาชิก

ด้วยในการประชุมคณกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่       8 กันยายน 2557 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือสงเคราห์ศพ         สมาชิก โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด มาแล้วไม่ต่ำ กว่า 1 ปี 

2. สมาชิกจะต้องทำธุรกิจกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

3. สมาชิกจะต้องมีความจงรักภักดีต่อสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด และขบวนการสหกรณ์ไทย

4. เมื่อสมาชิกสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด เสียชีวิต สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ ตาม อัตราส่วน ต่อไปนี้

     4.1 สมาชิกถือหุ้นอยู่กับสหกรณ์ เมื่อต้นปีบัญชีของสหกรณ์ ตั้งแต่ 5,000.- บาท ช่วยเหลือ 1,000 บาท

            4.2 สมาชิกถือหุ้นอยู่กับสหกรณ์ เมื่อต้นปีบัญชีของสหกรณ์ ตั้งแต่ 20,000.- บาท ขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ 5% ของทุนเรือนหุ้น ดังกล่าว

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตให้ทายาทหรือประธานกลุ่มแจ้งให้สหกรณ์ทราบ พร้อมหลักฐานการเสีย ชีวิตต่อสหกรณ์โดยเร็ว เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ต่อไป

 
Online:  2
Visits:  35,974
Today:  18
PageView/Month:  317