สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก

ระเบียบสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 30 และข้อ 123 ที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 8 ธันวาคม 2552 ได้กำหนดกฎระเบียบ สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกที่เข้ารับการรักษาและเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาล ให้แก่สมาชิกในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราวันละ 200 บาท แต่ไม่เกินปีละ 10 วัน หรือปีละไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อ 5. สมาชิกผู้ที่จะขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1)จะต้องถือหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ณ วันที่ยื่นขอเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

(2)สมาชิกจะต้องไม่ผิดสัญญาการชำระหนี้

(3)สมาชิกจะต้องเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

  (4)สมาชิกที่มีหุ้นอยู่กับสหกรณ์มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป จะรับเงินค่ารักษาพยาบาลในอัตราวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

ข้อ 6. การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สมาชิกต้องยื่นเรื่องขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมใบรับรองระยะเวาการเข้ารับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล หรือตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ ในกรณีีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับเงินช่วยเหลือนี้จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

ข้อ 7. สมาชิกจะต้องแจ้งความจำนงในการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากใบรับรองของสถานพยาบาล หากพ้นกำหนดให้ถือสละสิทธิ์

ข้อ 8. ให้ผู้จัดการของสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ได้รับทราบเป็นประจำเดือน หรือในคราวที่สามารถกระทำได้ 


 
Online:  1
Visits:  48,568
Today:  4
PageView/Month:  4