สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

ระเบียบว่าด้วยการให้สมาชิกกู้
สหกรณ์ให้เงินกู้กับสมาชิก 3 ประเภท
เงินกู้ระยะสั้น วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการทำไร่ ทำนา ทำการเกษตร และประกอบอาชีพอื่น ส่งชำระคืน ภายใน 1 ปี
เงินกู้ระยะปานกลาง วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร หรือปรับปรุงพื้นที่ ส่งชำระภายใน 5 ปี
เงินกู้ระยะยาว วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนทรัพย์สิน เช่นซ์้อรถบรรทุก ซื้อที่ดิน เป็นต้น ส่งชำระภายใน 10 ปี

 เงินกู้โครงการพิเศษ
  เงินกู้เพื่อซื้อวัสดุการเกษตร (เงินด่วน) วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 6 เดือน
  เงินกู้โครงการปลอดดอกเบี้ย เป็นสมาชิกชั้น 1 กู้เพื่อซื้อปุ๋ย ยา เคมีเกษตร น้ำมันเชื้อเชื้อเพลิง ชำระคืนภายใน 6 เดือน

 วงเงินกู้ยืมของสมาชิกแต่ละราย รวมทุกสัญญาไม่เกิน 1,000,000 บาท

 ผู้ที่จะกู้จะต้องทำกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก และสมัครเข้าสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ หรือทำ      ประกันเงินกู้

 หลักประกันเงินกู้
โฉนดที่ดินหรือ นส.3 กู้ได้ไม่เกิน 50 % ของหลักทรัพย์

 หลักฐานที่ใช้ในการกู้เงิน
 สมุดคู่มือสมาชิก
 สมุดเงินฝากสหกรณ์
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 สำเนาแสดงการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 คณะกรรมการจะประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ ทุกวันที่เจ็ดของเดือน

 สมาชิกต้องถือหุ้นทุกครั้งที่กู้เงิน ร้อยละ 5

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามชั้นสมาชิก
ชั้น 1 อัตราดอกเบี้ย 7%
ชั้น 2 อัตราดอกเบี้ย 9%
ชั้น 3 อัตราดอกเบี้ย 11%
ชั้นผิดสัญญา อัตราดอกเบี้ย 12% ค่าปรับ 3% รวมเป็น 15%

 
Online:  2
Visits:  48,587
Today:  23
PageView/Month:  23