สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว

วัตถุประสงค์กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว

1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในมวลสมาชิก และให้สมาชิกมีคุณภาพในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

2. เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต

3. เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้สูงอายุ

4. เพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์

5. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ

6. เพื่อช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะพิจารณากำหนด

คุณสมบัติของสมาชิกที่สมัครเข้ากองทุนฯ

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด หรือคู่สมรส หรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิก เช่น บิดา มารดา บุตร ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับสมาชิก 

2. ไม่เป็นโรคร้ายแรง

3. อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร

4. ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวไว้ในสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด ไม่น้อยกว่า 600 บาท ไว้ตลอดไป

5. ต้องชำระค่าสมัครเป็นสมาชิก 50 บาท 

6. ยินยอมปฎิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ และมติที่ประชุมใหญ่ มติ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

เงื่อนไขของกองทุนฯ

1. สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำไปจ่ายให้ทายาทเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมได้ รายละ 30 บาท 

2. สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด หักเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบนี้ร้อยละ 10 ของยอดเงินที่ทายาทสมาชิกได้รับเงินเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

3. สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว

เอกสารในการสมัครเข้ากองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน   1 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1เดือน 1ฉบับ (โรงพยาบาลของรัฐ)

เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว

เอกสารในการติดต่อขอรับเงินกองทุนฯ 

1. ใบมรณะบัตร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกที่ตายและของผู้รับเงิน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ของสมาชิกที่ตายและของผู้รับเงิน

5. สมุดคู่มือฝากออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว 

 

 

 

 


 
Online:  3
Visits:  48,588
Today:  24
PageView/Month:  24