สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

รูปศึกษาดูงานปั๊มน้ำมันบางจาก ในเขตภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560