สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

   บริการของเรา
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
   สวัสดิการให้แก่สมาชิก
ค่าสวดพระอภิธรรมศพให้กับสมาชิก
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
ประกันชีวิตสมาชิกฟรี

 

 

 สหกรณ์เปิดรับซื้อข้าวเปลือก

   มันสำปะหลัง ในราคายุติธรรม

   ตราชั่งได้มาตรฐาน 

 

 

 

 ข่าวสารสหกรณ์

  กิจกรรม

 สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2564
ด้วยวิธีการใช้สื่อออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
 >>รูปเพิ่มเติม<<

 สหกรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์ ที่สหกรณ์การเกษตร บ้านด่านลานหอย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564     

 >>รูปเพิ่มเติม<<

 

   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง