สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 

 

นายสมศักดิ์ อินทะโชติ

ประธานกรรมการ

นายถวิล เอี่ยมทุ่ง

เลขานุการ

นายคำรณ ปานโต

รองประธานกรรมการ

นางอภิญญา โตนดทอง

เหรัญญิก

       

นายอดุลย์ ทรัพย์เมือง

กรรมการ

นายสมหมาย สิงห์ลอ

กรรมการ

นายสมใจ พระเทพ

กรรมการ

นายเทพากร สมรักษ์

กรรมการ

นายมลิ มิดคำ

กรรมการ

นายจิราไชยวัฒน์ โฉมพุ่ม

กรรมการ

นางระวิน จันทร์ตรง

กรรมการ

นายเเพชร พัดแดง

กรรมการ

นางกัณชนา ชูแผ้ว

กรรมการ

นายสายน้อย กุลคิด

กรรมการ

นางประสิทธิ์ อินทะพงษ์

กรรมการ 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ


 

นายบุญชุบ กันนตา นายเพชร แดงพัด