สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

 

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์

 

 
นางกิ่งนภา ต้นกลั่น

เจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.อัญชลี โพธิ์ชัย

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ทวีป แก่นคำ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายทเนตร พลอาจ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ภัทราวดี ทับทิม

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.เกศรา พันธ์เรือง

เจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.มัลลิกา หาญอยู่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.วิภาวรรณ บ้านกล้วย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.กนกวรรณ คำเบิก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.อารีรัตน์ บุญมาก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นายเกษม เสนเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

นางสาวนารินทร์ แก่นคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

ยามรักษาความปลอดภัย

 
นายคุณานนต์ พันธุรัตน์

นายทรงกลด สมรักษ์

นายเทวัญ แป้นจันทร์

นายวีระพงษ์ โอดคง นายเพชร พันธุรัตน์

 

ลูกจ้างประจำของสหกรณ์

 

นางเสมอแข คำเบิก

พนักงานจำหน่ายน้ำมัน

นายสุพรรณ ประสม

คนงาน

 

ลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์

 
นายประทีป นุชเปรม

พนักงานขับรถ

นายสมยศ พงษาพัฒนา

คนงาน

นายวิรุฬห์ เพขรบุญมี

คนงาน

น.ส.น้ำหวาน ขวัญเขียว

แม่บ้าน

น.ส.กนกพร ถึงทุ่ง

พนักงานขายกาแฟ

น.ส.พัชราภา เปรมใจ

พนักงานขายกาแฟ

นางบุญเทียม ปานมี

พนักงานหน้าลาน

น.ส.เกศแก้ว เนื้อไม้

พนักงานหน้าลาน

นายธวัชชัย แก้วแสง

พนักงานหน้าลาน

น.ส.ปวีณา แป้นจันทร์

พนักงานหน้าลาน

นายสิทธิชัย แป้นจันทร์

พนักงานหน้าลาน

นายณัฐวัฒน์ มาน้อย

พนักงานหน้าลาน

นายสุรศักดิ์ อินทะพงษ์

พนักงานหน้าลาน

นายอภิชัย อินทร์ลับ

พนักงานหน้าลานน.ส.แววดาว เอี่ยมทุ่ง

พนักงานหน้าลาน

นายณัฐพล ทรัพย์เมือง

พนักงานหน้าลาน