สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

 

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์

 

 
นางกิ่งนภา ต้นกลั่น

เจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.อัญชลี โพธิ์ชัย

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ทวีป แก่นคำ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายทเนตร พลอาจ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ภัทราวดี ทับทิม

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.เกศรา พันธ์เรือง

เจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.มัลลิกา หาญอยู่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.วิภาวรรณ บ้านกล้วย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.กนกวรรณ คำเบิก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.อารีรัตน์ บุญมาก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นายเกษม เสนเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

นางสาวนารินทร์ แก่นคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

ยามรักษาความปลอดภัย

 
นายคุณานนต์ พันธุรัตน์

นายทรงกลด สมรักษ์

นายเทวัญ แป้นจันทร์
นายวีระพงษ์ โอดคง

นายเพชร พันธุรัตน์

นายสิทธิชัย แป้นจันทร์

 

 

 

ลูกจ้างของสหกรณ์

 
นายประทีป นุชเปรม

พนักงานขับรถ

นายสุพรรณ ประสม

คนงาน

นายสมยศ พงษาพัฒนา

คนงาน


นายวิรุฬห์ เพขรบุญมี

คนงาน

น.ส.กนกพร ถึงทุ่ง

พนักงานขายกาแฟ

น.ส.พัชราภา เปรมใจ

พนักงานขายกาแฟ

น.ส.น้ำหวาน ขวัญเขียว

แม่บ้าน

น.ส.เกศแก้ว เนื้อไม้

พนักงานหน้าลาน

นายธวัชชัย แก้วแสง

พนักงานหน้าลาน

น.ส.แววดาว เอี่ยมทุ่ง

พนักงานหน้าลาน
นายณัฐวัฒน์ มาน้อย

พนักงานหน้าลาน

นายสุรศักดิ์ อินทะพงษ์

พนักงานหน้าลาน

นายอภิชัย อินทร์ลับ

พนักงานหน้าลาน