สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 
 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
 
นายทเนตร พลอาจ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
รักษาการแทนผู้จัดการ
 
นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
นางกิ่งนภา ต้นกลั่น
เจ้าหน้าที่การตลาด
น.ส.ทวีป แก่นคำ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
น.ส.อารีรัตน์ บุญมาก
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
นายเกษม เสนเกตุ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.วิภาวรรณ บ้านกล้วย
เจ้าหน้าที่การตลาด
น.ส.กนกวรรณ คำเบิก
เจ้าหน้าที่การตลาด
น.ส.เกศรา พันธ์เรือง
เจ้าหน้าที่การตลาด
 
น.ส.มัลลิกา หาญอยู่
เจ้าหน้าที่การตลาด
น.ส.นันทิดา เชื้อชัยนาท
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.นารินทร์ แก่นคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด
น.ส.สุภัทรา ทองจุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุลพร เศรษฐกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.ณัฐพร อภิมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.กาญจนา เหมม่วง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด
 

ยามรักษาความปลอดภัย

 
นายคุณานนต์ พันธุรัตน์
นายทรงกลด สมรักษ์
นายเทวัญ แป้นจันทร์
 
นายสุพรรณ ประสม
นายเพชร พันธุรัตน์
นายธวัชชัย แก้วแสง
นายสุรศักดิ์ อินทะพงษ์
 
 

ลูกจ้างของสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 
นายประทีป
นุชเปรม
พนักงานขับรถน้ำมัน
น.ส.กนกพร
ถึงทุ่ง
พนักงานขายกาแฟ
น.ส.พัชราภา
เปรมใจ
พนักงานขายกาแฟ
 
น.ส.เกศแก้ว
เนือไม้
พนักงานบริการหน้าลาน
นายณัฐวัฒน์
มาน้อย
พนักงานบริการหน้าลาน
นายโชคชัย
นุชพุฒ
พนักงานบริการหน้าลาน
นายวรศิลป์
แผ้วสว่าง
พนักงานบริการหน้าลาน
 
นายภัคพงษ์
มอญจิ๋ว
พนักงานบริการหน้าลาน
น.ส.ลำแพล
ภู่จีน
พนักงานบริการหน้าลาน
นายไชยวัฒน์
แป้นจันทร์
พนักงานบริการหน้าลาน
น.ส.ณัฎฐณิชา
เชื้อชัยนาท
พนักงานบริการหน้าลาน
 
น.ส.ทวีพรรณ
พรน้อย
พนักงานบริการหน้าลาน
น.ส.ภัสสร
อินทร์ปรี
พนักงานบริการหน้าลาน
นายเดชา
แป้นจันทร์
พนักงานบริการหน้าลาน
น.ส.น้ำหวาน
ขวัญเขียว
พนักงานทำความสะอาด